Чемпіонат України – місто Радивилів на Рівненщині

Українська бездопінгова федерація пауерліфтингу, райдержадміністрація, зокрема її відділи з питань фізичної культури і спорту, у справах сім’ї та молоді, а також районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді організували в Радивилові масштабне спортивне свято – тут пройшов чемпіонат України з окремих вправ пауерліфтингу.

Два дні в районному будинку культури любителі силових видів спорту могли спостерігати за вправністю і майстерністю силачів з усієї України, а прибули пред­ставники з 18 областей та Республіки Крим (загалом 210 учасників змагань), при­чому серед них – ба­га­то­разові чемпіони світу і Єв­ропи, майстри спорту міжна­родного класу.

На урочистій церемонії відкриття чемпіонату вис­тупили з привітаннями голова Радивилівської райдерж­адміністрації Ігор Полетко і голова Української без­допінгової федерації пауер­ліфтингу Олексій Циндра. Під звуки Державного гімну України піднято Державний прапор. І ось головний суддя змагань, кількаразовий чем­піон світу, майстер спорту міжнародного класу Ренат Заріпов з Дніпропетровщини дає команду до початку змагань. До речі, подивитися їх за два дні прийшло чимало уболівальників, серед них були й міський голова Ми­кола Карапетян, заступники голови райдержадміністрації Іван Школяр, Анатолій Бель­мас, інші керівники.

Радивилівське товариство «Атлант», яке вже два роки діє при центрі молоді (тренер Андрій Фомін), вис­тавило команду з 24 спортс­менів. І слід відразу ж ска­зати, що маловідоме в Україні містечко засвідчило, що й тут є справжні енту­зі­асти па­у­ер­ліф­тингу, які ні­чим не по­ступаються вихо­ванцям ве­ликих спортивних шкіл. Адже наші силові триборці за­во­ю­вали на цьому чем­піонаті 26 золотих, 3 срібні і 6 бронзових медалей.

Наприклад, бага­то­ра­зовий чемпіон України Роман Береза цього разу здобув 3 золоті нагороди (станова тяга, присідання та жим лежачи). Такі ж відзнаки у Дмитра Ковальчука з села Хотина. Роман Парійчук виборов 2 золоті і срібну нагороди. У Сергія Ми­хай­люка – 2 золоті та бронзова медалі. У Ми­хайла Лопатіна – два «зо­лота».

Як розповів нашому мені тренер ради­вилівського товариства Анд­рій Фомін (цього року закінчує інститут за спе­ці­альністю «фізичне ви­хо­вання»), пауер­ліфтинг (силове триборство) – порівняно молодий вид спорту, відомий трохи більше 30 років. Назва походить від слів «пауер» – сила, міць і «ліфт» – піднімати. В Україні федерація пауерліфтингу діє три роки. Рік у рік цей вид спорту стає все більше по­пулярним, про що свідчить постійно зростаюче число країн – учасниць міжнародних змагань. Та й поява ентузіастів у невеликих містах України, як Радивилів, го­ворить сама за себе. Між­народна федерація пауер­ліфтингу домагається вклю­чення силового триборства в програму Олімпійських ігор.

Як вид спорту пау­ер­ліфтинг – по суті, те саме, що важка атлетика (важ­коатлетичнне двоборство), але має ряд істотних від­мінностей. Пауерліфтинг – силовий вид, важкоатлетичне двоборство – спор­тивно-силовий. Перевага пауерліфтингу, пояснюють спортсмени, у тім, що рухи його більше прості, і цим він доступний не тільки чо­ло­вікам. Не дивно, що і ради­вилівців представляли на чемпіонаті не тільки чоловіки, а й жінки та дівчата – Оксана Олійник, Анас­тасія Хрущ, Інна Хаєцька, Ірина Мирончук і 13-річна Марійка Юринська (з Хо­тина). І по­ка­зали достойні ре­зультати – у всіх на ра­хунку золоті медалі. Силове три­бор­ство включає такі вправи: при­сідання зі штангою на пле­чах, жим штанги, лежачи на гори­зон­тальній лаві, тя­га станова. Впра­­ви уні­вер­сальні, тож знаходять застосування у всіх видах спорту. А тре­нуються наші спортсмени у тренажерному залі центру молоді за по­рівняно невисоку плату – для тих, кому не спов­нилося 18, – 30 грн. на місяць, для стар­ших – 50.

Чемпіонат – це ще й можливість під­вищити свій спор­тивний статус, вико­навши нормативи кан­дидата у майстри і майстра спорту Ук­раїни. Цього разу звання майстра спор­ту підтвердив Геннадій Степанюк (жим ле­жачи), здобув звання май­стра спорту Сер­гій Варфалюк (ста­нова тяга). Результати кандидата у майстри спорту показали Анд­рій Фомін, Андрій Мельник, Дмитро Ко­валь­чук (станова тя­га), Сергій Вар­фа­люк і Дмитро Чупін (жим лежачи).

Особливе пож­вав­лення в залі викликав показовий вис­туп члена федерації, ре­корд­смена Книги ре­кордів Гін­неса Дмитра Халаджи з До­нецька, який ди­вував здат­ністю забивати цвяхи в дош­ку долонею, розди­рати ме­талеву плас­тину, наче па­перову, жонглювати 32-кілограмовими гирями, ловити 130-кіло­гра­мову підкинуту через голову штангу на пле­чі, розгинати підкову, гнути копійки. Можна сказати, з до­по­могою одного мізинця, просадженого під пов’язку на грудях 125-кілограмового чо­ловіка, що зголосився вийти на сцену, він підняв його над головою. На прохання до глядачів продемонструвати щось подібне зголосився вийти Валерій Стасюк з Ра­ди­вилова, який виконав склад­ну вправу “хрест” із 32-кілограмовими гирями.

Чемпіонат представив ши­рокий діапазон учасників – віком від 13 років, най­­-с­таршими виявилися Аркадій Мишко з Обухова на Київ­щи­ні – 64 роки і Володимир Василенко з Полтавщини – 66.

І хоча радивилівським спортсменкам уже випадало брати участь у пред­став­ницьких турнірах – Кубку Ук­раїни 2008 року, в між­народних змаганнях «Кубок Чорного моря» (жим лежачи), у міжобласному турнірі в нашому місті (проводився торік у кінотеатрі ім. Павла Стрижака), цей чемпіонат запам’ятається по-особ­ливому, і насамперед юним спортсменам, які вперше взяли участь у такому пред­ставницькому поєдинку, це – Олег Мацюк зі школи-гімназії, який здобув золоту медаль у жимі лежачи, Олек­сандр Мельник з СШ№2, який та­кож отримав на­го­роду, Олек­сандр Заб­рід­ній (учень проф­ліцею), Юрій Щер­батюк, Вадим По­ліщук, Олег Прис­тупа (школа-гім­назія).

Чемпіонат у Ра­­дивилові прой­шов на високому рівні, про що свід­чать і перші від­гуки в Інтернеті, і добрі сло­ва, сказані ор­ганізаторам пред­ставниками різних об­ластей. Нехай цей захід пос­лужить зростанню при­хиль­ників пауерліфтингу, а особ­ливо спортсменів, які самі роз­виватимуть цей вид спорту.

Володимир ЯЩУК, член Національної спілки журналістів України.

 

Редактор

головний редактор Радивилів.info

You may also like...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.