Газета «РадиМо» – про рік, що минає

“РадиМо” – так називається газета, що її заснувало ТзОВ «Радивилівмолоко» (с.Крупець Радивилівського району). У передноворічному чотиристорінковому номері (№3) формату районки керівники та спеціалісти розповідають про здобутки підприємства, плани на майбутнє. Вміщуємо статтю директора ТзОВ Сергія Грисюка «2015 – це рік пошуку шляхів підвищення ефективності».

«У 2015 році ми виділили дуже багато часу і докла­ли чимало зусиль для дослі­дження і експериментів, аби знайти принципово інший підхід до підвищення ефек­тивності. В результаті, щось не вдалось, але ми зро­били достатньо хороших висновків, щоб впевнено ру­хатися далі. Усього і кон­кретно в газеті не можна розповісти, адже конкурен­ти не сплять. Якщо буде ці­каво, питайте, при особис­тій зустрічі — розкажу.

Усе починається із продажу. Тому ми більш уважно вивча­ли ринки збуту в Україні і за­ кордоном. Працівники під­приємства були у відряджен­нях у Молдові, відвідали най­більшу у світі виставку про­дуктів харчування, яка про­ходила в Німеччині. У люто­му були ще на одній вистав­ці продуктів харчування в Об’єднаних Арабських Еміра­тах, в тому числі взяли участь у конференції, присвяченій сер­тифікації по системі “НАLАL”.

На молокопереробних під­приємствах Польщі, Німеччи­ни, Білорусії вивчали сучасні технології виробництва. По­чали розвивати власну мере­жу магазинів в Україні. Тепер ми можемо спілкуватися без­посередньо із споживачем, щоб краще розуміти його по­треби і настрої.

Тривала і непроста робо­та з профспілкою. Договірна програма, що здійснювалась упродовж 8-ми місяців, закін­чилась підписанням договору. Повноцінний ефект від прове­деної роботи працівники від­чують не відразу. Ми свідо­мо розпочали курс на співп­рацю з колективом і заклали для цього основи. Основний підхід, який заклали в договір, полягає в партнерстві робото­давця і колективу. Коли буде взаєморозуміння — то буде і результат. Я, як директор під­приємства, зі свого боку буду уважно слідкувати за тим, щоб колектив формувався саме з таких працівників, які поді­ляють наші цінності. Уважно слідкуйте за інформацією на стендах і в газеті. Так, ще ба­гато у нас є над чим працювати і не все виходить одразу. Але вектор співпраці Роботодав­ця з Колективом підтримується і надалі, і я буду його роз­вивати.

У 2015 році було чимало зустрічей, практикува­ли виїзди на віддалені підроз­діли і побачили, що суттєвий ресурс у підвищенні ефектив­ності роботи – у поліпшенні наших комуніка­цій: між працівниками, керів­ників з підлеглими, вищого ке­рівництва з усім колективом. Ми робимо одну справу, тому потрібно змінювати ставлен­ня до колег та розуміння осо­бливостей роботи один одно­го. Цьогоріч ви вже побачили перші реальні заходи з поліпшення комунікацій:

ми запустили внутрішню газету, в якій розміщаємо як регулярну Інформацію, так і тематичні статті про діяльність підприємства;

розмістили стенди оголо­шень товариства і профспіл­ки у фойє адміністративного приміщення і біля приміщен­ня охорони;

активно проводили виїзні зустрічі між віддаленими під­розділами (представники про­даж відвідували виробництво, а представники виробництва їздили на бази продавців);

впровадили документи фіксування обміном інформа­ції (кол-центр, документи ре­єстрації звернень від відділів продаж, в бухгалтерії, в секре­таря).

Робота з покращення кому­нікації буде продовжувати­ся також у 2016 році через: більш чітке та відкрите пла­нування і звітування, частіші особисті зустрічі різних відді­лів, залучення ширшого кола працівників до робочих пи­тань.

У листопаді ми запустили нову лінійку продукції в по­кращеній упаковці “Пюр-Пак” з кришечкою. Запуску нової продукції передувала велика робота усіх відділів підпри­ємства. Відділ сировини провів роботу по покращенню си­ровини. Технологічна служба вдосконалила виробничі про­цеси, поліпшивши якість про­цесів. Ми переглянули вимо­ги документації з метою пе­реходу на державні стандар­ти України (ДСТУ). Інженер­на служба налагодила роботу нового фасувального апарата. Маркетинг провів досліджен­ня щодо формату пакування, його вигляду, способу виходу на ринок. Логістика продума­ла особливості відвантаження і забезпечення пакувального матеріалу.

Радивилівмолоко, село КрупецьУ 2016 році ця лінійка но­вих “пюр-паків” буде розши­рюватися: додамо нові ліній­ки продуктів і збільшимо кількість існуючих.

Оргструктура підприєм­ства зазнала серйозних змін у квітні 2015 році, особливо структура продаж. Перші змі­ни структури управління про­дажами відбулися в середині року. В результаті, ми краще зрозуміли, які наші сильні сто­рони, а що потрібно покращу­вати. Наприкінці осені ми пов­торно стикнулися із серйозни­ми завданнями по управлінню продажами і вирішили зміни­ти структуру управління зно­ву. Тому у 2016 році ми буде­мо працювати по новій для нас структурі управління прода­жами, про що детальніше роз­кажемо на зборах представни­ків продаж.

Щодо планів у 2016 році, задля конфіденційності, більш детально зможу розповісти при особистих зустрічах. Але щодо напрямків роботи, мож­на сказати наступне:

безперечним пріоритетом залишається якість. Як якість продукції, так і якість нашої робо­ти. Тому по кожному напрям­ку ми визначили конкретні за­ходи щодо покращення якості;

ми визначили конкретні цілі і шляхи їх досягнення у продажах і спроектували чіт­ку структуру управління про­дажами для досягнення цілей, яка дасть нам можливість до­сягнути темпів росту, які бу­дуть вищими, ніж середні рин­кові в Україні;

після дослідницької ро­боти 2015 року ми визначи­лися із проектом розвитку ви­робництва до 2020 року і було прийняте рішення — розпо­чинати у 2016 році досі най­більший для нас комплекс будівельних робіт, завершення якого дасть нам можливість перейти на якісно новий рі­вень виробництва.

Умови, які склалися в країні і світі у 2015 році, “допомогли” нам зрозуміти, які наші сильні сторони і яким шляхом розви­ватися в майбутньому.

2016 рік буде більш визна­ченим: висновки 2015 року дають можливість почати рік з таким порядком, який буде працювати стабільніше, ніж минулого року.

Вітаю із Новим Роком і Різд­вяними святами.

Бажаю спокою і радості у Ваших сім’ях і родинах.

Бажаю у 2016 році сил і на­тхнення до нових, цікавих звеСергій Грисюк, Радивилівмолоко, Крупецьр­шень. Щоб в кінці 2016 року ко­жен з нас міг сказати: “Хороший 2016 рік: цікавий, захоплюючий і прожитий достойно.”

З повагою директор ТзОВ «Радивилівмолоко» Грисюк Сергій Анатолійович».

 

Редактор

головний редактор Радивилів.info

You may also like...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.